STANOVY

I. Názov a sídlo

1. Názov občianskeho združenia je Jánčania pre Ján (ďalej len „združenie“).
2. Sídlom združenia je Liptovský Ján, adresa: Jánčania pre Ján, Ulica na Ostrove 63/16, 032 03 Liptovský Ján.

II. Ciele, predmet činnosti

1. Ciele združenia sú:
a) zvyšovanie právneho vedomia občanov,
b) podpora vzdelávania a osvetová činnosť,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) ochrana ľudských práv,
e) obhajovanie záujmov občanov Liptovského Jána.

2. Predmetom činnosti združenia je najmä:
a)oblasť ochrany a starostlivosti o životné prostredie,
b) oblasť sociálnych vecí, školstva, kultúry, miestneho cestovného ruchu a dopravy
c) poskytovať svojim členom poradenskú a informačnú službu,
d) uskutočňovanie prednášok na školách,
e) publikovanie informácií na internetovej stránke,
f) získavanie prostriedkov na uskutočnenie cieľov združenia,
g) účasť na konaniach pred štátnymi orgánmi,
h) vzdelávanie občanov, organizovanie školení,
i) vytvárať podmienky pre činnosť rôzne špecializovaných záujmových či profesijných skupín v rámci združenia,
j) vykonávanie podnikateľskej činnosti ako doplnkovej činnosti zameranej na plnenie ostatných cieľov.

III. Členstvo v združení

1. Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. Členom môže byť aj právnická osoba. Členstvo vzniká písomným rozhodnutím predsedu, ak s prijatím člena písomne súhlasí Zhromaždenie združenia (okrem prípadu podľa článku IX. bod 1 týchto stanov). Jeden rovnopis rozhodnutia sa odovzdá členovi združenia a druhý rovnopis sa uloží u predsedu združenia.

2. Členstvo zaniká len
a) smrťou člena,
b) písomným rozhodnutím predsedu, ak s tým súhlasí väčšina členov združenia,
c) písomným oznámením doručeným predsedovi, kde člen uvedie, že sa vzdáva členstva.

3. Po zániku členstva nevzniká nárok na majetok združenia.

4. Člen je oprávnený:
a) podieľať sa na činnosti a plnení úloh združenia v súlade so stanovami a právnymi predpismi a byť informovaný o jeho činnosti,
b) byť volený do orgánov združenia a voliť tieto orgány,
c) navrhovať orgánom združenia opatrenia, námety a žiadosti smerujúce k napĺňaniu cieľov združenia,
d) zúčastňovať sa na rokovaniach a ďalších aktivitách združenia.

5. Člen je povinný
a) zdržať sa konania, ktoré je v rozpore s cieľmi združenia,
b) dodržiavať stanovy združenia, ktívne sa podieľať na plnení jeho cieľov, predmetu činnosti a úloh,
c) platiť členské príspevky v určenej výške a termínoch.

IV. Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú zhromaždenie a predseda združenia.

2. Zhromaždenie:
a) je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku,
b) volí a odvoláva predsedu združenia (okrem prípadu podľa článku IV. bodu 4),
c) sa schádza minimálne dvakrát do roka. Zvoláva ho predseda združenia a to písomne, najmenej 10 dní vopred. Prvé stretnutie zhromaždenia sa uskutoční v 10. deň po registrácii združenia Ministerstva vnútra v sídle združenia,
d) je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

3. Predseda:
a) je štatutárnym a výkonným orgánom združenia, ktorý koná v mene združenia samostatne, okrem prípadov, pre ktoré tieto stanovy ustanovujú iný spôsob rozhodovania. Za predsedu možno zvoliť len člena združenia,
b) je povinný konať v mene združenia s odbornou starostlivosťou a v súlade s cieľmi združenia, viesť zoznam členov a uschovávať rozhodnutia o prijatí za člena a odpovedať na návrhy členov.

4. Prvým predsedom združenia sa registráciou združenia stáva člen prípravného výboru Milan Bobrík.

5. Funkčné obdobie predsedu trvá do zvolenia nového predsedu. Predseda môže z funkcie odstúpiť písomným oznámením niektorému z členov združenia.

6. O voľbách predsedu sa vyhotoví riadna zápisnica. Zápisnica tiež musí obsahovať dátum jej spísania, miesto jej spísania, meno doterajšieho predsedu a meno nového predsedu. Dňom vyhotovenia riadnej zápisnice sa predsedom združenia stáva zvolená osoba.

V. Členský príspevok

1. O výške a termíne splatnosti ročného členského príspevku rozhodne Zhromaždenie združenia.
2. Ročný členský príspevok, pokiaľ Zhromaždenie nerozhodne inak, je pre každého člena 5 eur.
3. Termín splatnosti členského príspevku, pokiaľ Zhromaždenie neurčí inak, je 31. 01. príslušného roka.

VI. Evidencia členstva
1. Predseda združenia vedie evidenciu všetkých svojich členov.
2. Do evidencie sa zapisuje najmä: meno a priezvisko člena, trvalý pobyt, resp. názov a sídlo člena v prípade právnických osôb, ďalej deň vzniku členstva a jej príspevkové povinnosti.
3. Každý člen združenia má právo do evidencie kedykoľvek nahliadnuť.

VII. Majetok a zásady hospodárenia s majetkom združenia

1. Majetok združenia tvoria členské príspevky, dary, dotácie, granty a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má), ktorý nadobudlo v priebehu svojej činnosti.
3. Majetok a príjmy združenia slúžia predovšetkým na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečovanie jeho vlastnej činnosti.
4. Písomný súhlas aspoň dvoch tretín členov združenia sa vyžaduje, ak združenie robí:
a) právny úkon, ktorým sa prevádza alebo zaťažuje nehnuteľnosť vo vlastníctve združenia;
b) právny úkon, ktorým sa združenie zaväzuje poskytnúť plnenie v hodnote viac ako 500 eur;
c) právne úkony, ktorými sa združenie v priebehu 30 dní zaviaže poskytnúť plnenie v celkovej výške prevyšujúcej 500 eur, súhlas sa vyžaduje na každý z týchto úkonov.
5. Po zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.

VIII.  Zánik združenia a zmena stanov

1. O zániku združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením rozhoduje Zhromaždenie združenia, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.
2. V prípade dobrovoľného rozpustenia určí predseda združenia likvidátora, ktorý vykoná majetkové vysporiadanie, a to v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.
3. O zmenách stanov môže rozhodnúť väčšina členov Zhromaždenia.
4. Združenie zaniká výmazom z registra.

IX. Prechodné ustanovenia

1. Členmi združenia sa okamihom registrácie združenia stávajú členovia prípravného výboru uvedení v návrhu na registráciu: Milan Bobrík, Rastislav Brotka, Gabriel Kamenský, Ferdinand Jančuška, Jaroslav Mlynček, Zuzana Droppová, Katarína Grežová Droppová.

2. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra a tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.